News

Bulgarian Higher Education Open Data Analysis Published

We are glad to announce the final results of one of our ambitious data science projects – a study of higher education public data in Bulgaria. We realize the topic is of interest exclusively to the Bulgarian audience and since we wish to make it as accessible to them as possible, we are publishing it initially in Bulgarian. We would like to express our gratitude once again to our dedicated members Anton Nenov and Tony Getova for their excellent work on this project.

Над 3900 действащи специалности има към момента във висшите училища у нас.
Това показват резултатите от данни на МОН, събрани и обобщени от Data Science Society за периода 2005-2015 година.
На своя сайт, Mинистерството на образованието предоставя подробна справка по университети, специалности и направления, която обаче може да бъде проследена само в рамките на настоящата година и за конкретен университет.
Целта на проекта на Data Science Society беше да обедини данните в архив за времето назад, като получената база данни би могла да се анализира лесно и достъпно.
Идеята е студентите и кандидат-студентите да могат да се ориентират лесно и бързо за ситуацията в определени университети, градове или типове специалности към които са се насочили или вече учат.
Първичната обработка на данните показа няколко интересни тенденции. Независимо, че общо погледнато, броят на специалностите се увеличава, това не следва и не може да се свърже с нарастване на студентите като цяло, въпреки че отделни университети успяват да постигнат увеличение на броя на записалите ги през годините. Такъв университет например е УНСС. За разлика от него, СУ не успява да постигне увеличение на записаните студенти.
Причините за увеличението на студентите в УНСС могат да бъдат най-разнообразни – oт откриването на нови специалности, до повишаването на интереса на кандидат-студентите. Настоящите данни обаче не могат да дадат еднозначен отговор на този въпрос.
Ако разгледаме броя на всички студенти редовно обучение по градове, прави впечатление, че в София и Варна се наблюдава лек спад през последните години, докато за Пловдив те прогресивно се увеличават:
Обяснение за това може да се търси в нарастващите бизнес-възможности на града, както и в активността на самите местни висши училища.
На тази карта сме позиционирали всички университети в България, според прираста на броя студенти и специалности.
Освен университетите в Пловдив, тук се открояват също и военните и медицински висши училища, които също привличат доста студени последните няколко години.
Разбира се, това са само част от резултатите, които биха могли да се обобщят на база на тези данни. С помощта на подходящ инструментариум данните биха могли да се разгледат на още по-детайлно равнище. В момента Data Science Society е в процес на разработка на такъв инструментариум. Предстои публикуването на още резултати, като една то бъдещите цели е да се обърне специално внимание на магистърските програми, които са в основната на увеличения брой специалности за последните 10 години.

Видео от презентацията в Betahaus може да намерите долу:

Share this

Leave a Reply